Kloak

Udskiftning af kloakledninger er et af vores store kompetenceområder.

Med de mængder af ledninger som efterhånden er gravet ned i vores gader og fortove kræves der stor erfaring og dygtighed for at grave ned til kloakledninger, der oftest ligger dybest, uden at beskadige de andre ledninger.

Vi har de erfarne gravemestre, rørlæggere og formænd, som sikrer en stabil fremdrift uden at forårsage store skader.

Ny Randers Havn, Regnvandsledning i Nordre Havnevej

År: 2022
Bygherre: Vandmiljø Randers

I forbindelse med udflytningen af Randers Havn, forbereder Vandmiljø Randers det nye havneområde til at kunne aflede de store regnmængder der i fremtiden vil komme fra de store befæstede arealer. I den forbindelse er der etableret ca. 200m fremtidig regnvandsledning i beton ø1000 og ø1200 i Nordre Havnevej. Der er også installeret 3 store bygværker, 1 sadelbrønd og en ø400 stikledning. I samme projekt er Vandmiljø Randers’ tidligere etablerede trykledninger til spildevand blevet forlænget i Nordre Havnevej og Ny Havnevej.

Ny Randers Havn, Etablering af ledninger og pumpestation, etape 1

År: 2022
Bygherre: Vandmiljø Randers, Verdo Vand & Randers Havn

I forbindelse med udflytningen af Randers Havn fra området imellem Gudenåen og det nordlige havnebassin, til et område syd for fjorden ved Kristrup Engvej, skal der etableres nye kloaker til den nye havns virksomheder. Det nye havneområde er et område med store mængder blød bund, derfor skal spildevands systemet etableres som trykledning med tilhørende pumpestationer til de enkelte virksomheder. For Vandmiljø Randers har vi etableret en ny pumpestation samt tilhørende trykledninger i størrelse ø160, ø200 og ø450 og tilslutning til havnens eksisterende pumpestation PR05. Samtidigt har vi, i en anden entreprise, etableres drikkevandsledning (for Verdo Vand), belysning og en vejudvidelse direkte for Randers Havn.

Sanering af afløbssystemet i Nordbyen, Etape E11

År: 2016
Bygherre: Randers Spildevand A/S

I forbindelse med nærværende entreprise skal der etableres store regnvandsledninger og spildevandsledninger i store dybder. En række vandledninger skal omlægges permanent og fjernvarmeledninger skal omlægges midlertidigt. Gravearbejdet for disse arbejder udføres i nærværende entreprise.
Desuden er der en lang række øvrige forsyningsledninger i området, bl.a. et 60 kV oliekølet el-kabel, transmissionsledninger for fjernvarme og råvandsledninger hvor der skal tages særlige forholdsregler i udførelsen.
Generelt er der meget lidt plads mellem eksisterende fremmedledninger og det nye kloaksystem. Dette betyder bl.a. at de nye regn- og spildevandsledninger placeres over hinanden og der skal tages særlige forhold til sikring og beskyttelse af bl.a. fjernvarmeledninger.

Tjærby Kloakseparering

År: 2015-2016
Bygherre: Randers Spildevand A/S

Entreprisen omfatter separering af det eksisterende afløbssystem i Tjærby.
Herudover omfatter entreprisen etablering af et regnvandsbassin syd for Tjærby.

Sanering af afløbssystemet i Nordbyen, Etape E4

År: 2014
Bygherre: Randers Spildevand A/S

Entreprisen omfatter i hovedelementer følgende arbejder:
› Etablering af ca. 695 lbm. spildevandsledning i dimensionen ø200 mm PVC
klasse SN8 – incl. brønde.
› Etablering af ca. 690 lbm. regnvandsledning i dimensionerne ø200-315 mm
PP-strukturrør, type B, klasse SN8 – incl. brønde.
› Etablering af stikledninger og skelbrønde for regn- og spildevand til 71 ejendomme.
› Retablering af eksisterende veje og fortove.
› Retablering af vejbump samt udlægning af slidlag på Klintevej
› Retablering af helleanlæg på Trekronervej