Kvalitetssikring

Vi lægger stor vægt på, at de udførte opgaver lever op til vores kunders ønsker og forventninger

KS/AM-system

Hos Brdr. Andersen lægger vi stor vægt på, at de udførte opgaver lever op til vores kunders ønsker og forventninger. Samtidig ønsker vi, at arbejdet udføres uden farer for vores medarbejderes liv og helbred.

Vi har derfor udviklet og implementeret vores eget kvalitets- og arbejdsmiljøstyringssystem (KS/AM-system), for at sikre at kvaliteten af det udførte arbejde altid er i top, og at arbejdsmiljøet tilgodeses under arbejdets udførelse.

Vi har været arbejdsmiljøcertificeret i perioden 2003 – 2009. Vi har dog valgt, at fravælge certificeringen, fordi vi ikke syntes, at fordelene var store nok til at opveje de ekstra administrative byrder, som en certificering medfører. Det er vores intention, at vi stadig vil efterleve retningslinjerne i vores KS/AM-system og dermed stadigvæk opretholde en høj standard på arbejdsmiljøområdet.

På kvalitetssiden er vi godkendt af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Kvalitetspolitik

Det er Brdr. Andersen, Randers A/S’s målsætning at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed. Dette betyder, at virksomhedens ydelser kvalitetsmæssigt skal opfylde de i projekterne opstillede krav, og i øvrigt overholde gældende normer og regler.

For at understøtte denne målsætning er der i virksomheden udarbejdet et kvalitetsstyringssystem, som danner norm for de ansattes handlinger, og dette samordnet med ledelsens principper for medarbejderuddannelse skal sikre, at virksomheden er på højde med udviklingen inden for branchen.

Det er derfor ledelsens krav, at alle medarbejdere føler medansvar for at opfylde dette mål i deres daglige arbejde.

Arbejdsmiljøpolitik

Alt arbejde der udføres af eller for Brdr. Andersen, Randers A/S, skal tilrettelægges således at det kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Der skal tages de nødvendige forholdsregler for at imødegå nedslidningsskader.

Vi skal som minimum overholde kravene i den gældende lovgivning på arbejdsmiljøområdet, og vil igennem en vedholdende indsats sikre, at der opnås løbende forbedringer

Det forlanges, at enhver deltager aktivt i sikkerheds- og sundhedsarbejder og at alle overholder de gældende sikkerhedsforskrifter. Eventuel forsømmelse heraf medfører:

  1. Mundtlig advarsel
  2. Skriftlig advarsel med kopi til fagforening.
  3. Afskedigelse.

Miljøpolitik

En aktiv miljøindsats skal være medvirkende til at sikre Brdr. Andersens gode omdømme. Det er vores politik vedvarende at minimere den påvirkning, vores aktiviteter giver anledning til i det omgivende miljø.

Derfor vil vi:

  • minimere ressourceforbrug og miljøpåvirkninger
  • sikre størst mulig genanvendelse af affald
  • begrænse påvirkninger af de nære omgivelser/naboer mest muligt
  • som minimum overholde den til enhver tid gældende lovgivning.